Τύπος Μέλους

Μέλη της ΕΤΠΕ μπορεί να είναι επιστήμονες ερευνητές, παραγωγοί εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικοί και ειδικοί από τους χώρους της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της τεχνολογίας κλπ, με κοινό ενδιαφέρον την προώθηση της γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο μέλη της αιτούμενης ή ανώτερης κατηγορίας μελών. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, δόκιμα, επίτιμα και συλλογικά.

Κατηγορίες μελών

Τακτικά μέλη. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και (β) κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην επιστημονική περιοχή των ΤΠΕΕ ή επαρκές επιστημονικό έργο σχετικό με τις ΤΠΕΕ, το οποίο τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έγκριτα επιστημονικά συνέδρια, ή κεφάλαια σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία.
Πάρεδρα μέλη. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως πάρεδρο μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και (β) δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στο χώρο της εκπαίδευσης των ΤΠΕ ή της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕΕ για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Δόκιμα μέλη. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και (β) έχει ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ, ή είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος ελληνικού (ή ισότιμου της αλλοδαπής) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς με τις ΤΠΕΕ.
Επίτιμα μέλη. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΤΠΕ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΤΠΕ.
Συλλογικά μέλη. Ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δεκτός ως συλλογικό μέλος της ΕΤΠΕ, αν επιθυμεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των σκοπών της ΕΤΠΕ.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κάθε μέλος που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που ορίζει το καταστατικό και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, διαγράφεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Επίσης οποιοδήποτε μέλος μπορεί να διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. λόγω καθυστερημένης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής πάνω από δύο χρόνια.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

Κατηγορία μέλους Προϋποθέσεις Εγγραφή Συνδρομή
Τακτικό (α) τίτλος ΑΕΙ και (β) διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή των ΤΠΕΕ ή επαρκές επιστημονικό έργο σχετικό με τις ΤΠΕΕ, το οποίο τεκμηριώνεται από τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έγκριτα επιστημονικά συνέδρια, ή κεφάλαια σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία 6€ 30€
Πάρεδρο  (α) τίτλος ΑΕΙ και (β) αποδεδειγμένη δραστηριοποίηση στο χώρο της εκπαίδευσης των ΤΠΕ ή της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕΕ για 2 τουλάχιστον χρόνια 6€ 20€
Δόκιμο  (α) τίτλος ΑΕΙ και (β) ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ, ή φοιτητής ΑΕΙ συναφούς με τις ΤΠΕΕ 6€ 15€
Επίτιμο Εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΤΠΕ
Συλλογικό Οργανισμός με συνεισφορά στους στόχους της ΕΤΠΕ Κατά περίπτωση

Οδηγίες εγγραφής μέλους

 1. Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εγγραφής Μέλους επιλέγοντας την κατηγορία μέλους για την οποία αιτείσθε.
 2. Αναμένετε την έγκριση της αίτησης από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων μελών της ΕΤΠΕ
 3. Μετά την ειδοποίηση αποδοχής, καταθέστε το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής στο λογαριασμό:
  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
  794/00222927
  IBAN: GR8301107940000079400222927
  SWIFT (BIC): ETHNGRAA
  Δικαιούχος: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 4. Στείλτε το αποδεικτικό της κατάθεσης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση amikrop@uoi.gr
 5. Θα ειδοποιηθείτε άμεσα για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Αίτηση εγγραφής μέλους

Close Menu

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]